BŘEZOVÁ - OLEŠKO

Malá obec 10 km od jižního okraje Prahy. Obec, jak již název napovídá, se skládá ze dvou částí, Březové a Oleška a má v roce 2020 cca 1250 obyvatel. V katastru obce se nachází 1100 rekreačních objektů převážně zaměřených na letní víkendovou rekreaci. První historicky doložené zmínky o existenci obcí najdete v ochranné listině papeže Klimenta V. z roku 1310.

Významné památky

• kaplička sv. Martina v Olešku – vysvěcená roku 1885. Jednolodní stavba s portálem a zvonicí stojí na olešské návsi. Renovace památky a její opětovné vysvěcení proběhlo v roce 2005.

• Maškův mlýn – v Zahořanském údolí byl postaven mlýn již v roce 1609, prvním majitelem byl Adam Dubovský, řečený Volešák. Své současné pojmenování získal po rodině Mašků, která zde mlynařila od roku 1850. Vodní kolo bylo v roce 1940 nahrazeno dvěma turbínami, o devět let později byla však činnost mlýna ukončena znárodněním. Dnes slouží jako obytný dům.

Turistické cíle

Obcí prochází červená turistická značka, pomocí které je možno zavítat na několik překrásných vyhlídek. Pohled na údolí Vranské přehrady, trať "Posázavského pacifiku" která připomíná modelovou železnici a panorama Brdských lesů stojí za zdolání téměř stopadesátimetrového převýšení, které je nutno překonat od železniční stanice Vrané nad Vltavou.

Zajímavosti

Japonská bonsai zahrada (Oleško, Vltavská 1048), kterou mohou zájemci po dohodě s majiteli navštívit.

 

JESENICE

Obec Jesenice se nachází přibližně 16 km JV od centra Prahy v nadmořské výšce 358 m a vzhledem ke své poloze a výbornému dopravnímu spojení s Prahou je vyhledávanou rezidenční lokalitou.  Je složena z těchto sídelních útvarů: Jesenice, Horní Jirčany, Osnice, Kocanda, Zdiměřice, Rozkoš. Rozprostírá se na ploše o rozloze 17,52 km2 ve 4 katastrálních územích - Jesenice u Prahy, Horní Jirčany, Osnice a Zdiměřice u Prahy. Obec má v roce 2020 cca 9 680 obyvatel.

Významné památky

• zemědělská usedlost čp. 37 v Jesenici
• kaple Panny Marie ve Zdiměřicích
• barokní památník v podobě trojbokého jehlanu, připomínající tragickou nehodu, při níž zde zahynula Maxmiliána Alsterová z Astfeldu v prosinci r. 1706.

Turistické cíle

Turisticky zajímavým cílem v okolí Jesenice je obora Průhonického parku dostupná ze Zdiměřic, Osnice a Kocandy, východně od Jesenice, a jílovský lesní komplex, který zasahuje až do údolí Botiče u Kocandy v Osnici. Od Prahy vede přes Průhonický park, Osnici a Horní Jirčany k Jílovému červeně značená pěší turistická trasa č. 0013, z centra Jesenice na ni navazuje žlutě značená trasa, která ji u Horních Jirčan kříží a pokračuje do Velkých Popovic.

 

LIBEŘ

Obec Libeř se nachází 18 km jižně od Prahy a 4 km severně od Jílového u Prahy.  Skládá ze dvou přibližně stejně velkých částí Libře a Libně. Obec má v roce 2020 cca 1 470 obyvatel.

Významné památky

• kostel sv. Jiljí – gotická stavba dominující obci vznikla ve 13. století. Kostel nebyl dotčen slohovými přestavbami, jeho zvláštností je umístění věže mezi loď a presbytář. Barokní oltář pochází z konce 17. století, schody na kazatelnu lemují malované obrazy evangelistů.

• tvrze – starší středověká tvrz stávala v místě dnešních domů čp. 20, 23 a 31, byla chráněna valem a příkopem. Druhé sídlo bylo již na konci 16. století popisováno jako pusté, archeologicky zatím není doloženo.

• most se sochou sv. Jana Nepomuckého – kamenný most přes Zahořanský potok pochází z poloviny 19. století, nedávno rekonstruován.

Libeň

• V 16. století zde stála tvrz, kterou při cestách do Prahy nocoval několikrát Vilém z Rožmberka. Kde však tvrz přesně stála, není známo, ale je pravděpodobné, že byla součástí dosud existujícího dvora. K velkému panskému dvoru patřil ovčín (nad Libří), bažantnice, štěpnice, sádky, chmelnice, louky, rybníky a lesy

• na návsi zvonička, křížek s vročením 1841 a památník padlým občanům Libně za 1. světové války

Zajímavosti

Soukromé muzeum 20. století. V muzeu se dozvíte, jak lidé na venkově žili a pracovali ve 20 století. Součástí sbírek je i 17 historických traktorů.

 

OHROBEC

Obec OHROBEC tvoří příměstskou oblast na jihovýchod od hranic Prahy. Leží v nadmořské výšce 355 m a rozkládá se na ploše 434 ha. Severní část katastru hraničí s k.ú. Dolní Břežany - Lhota. Východní část sousedí s k.ú. Libeř (Libeň). Na jih hraničí s k.ú. Zvole u Prahy. Poblíž obce západním směrem je přírodní rezervace "Homole" s chráněnými živočišnými a rostlinnými druhy a krásným výhledem na řeku Vltavu od Vraného po Zbraslav.

Významné památky

• Zvonička na návsi – nemovitá kulturní památka, vyhlášená r. 1958. Pochází z druhé poloviny 19. Století.

• Stodola u čp. 12 - nemovitá kulturní památka, vyhlášená r. 1958

• Mezi ulicemi Károvská a Oblouková probíhal v letech 1993/1994 archeologický výzkum, který prokázal až pravěké osídlení. Nalezené kůlové jamky ukazují na středověké ohrazení a vymezení jednotlivých usedlostí.

 

OKROUHLO

Okrouhlo se nachází ve Středočeském kraji, okres Praha - západ, 10 km jižně od Prahy. Územní katastr obce má rozlohu 831 ha. K obci patří osada Zahořany. Od roku 1867 je Okrouhlo společně se Zahořany samostatnou katastrální obcí.  Územím protéká přírodně cenný Zahořanský potok s mnoha dalšími přítoky. Nad vsí se vypíná 376m vysoký vrch Varta. Jeho svahy bývaly obdělávány terasovitým způsobem, vršek se sporou trávou a vřesem byl původně holý, po roce 1963 byl osazován černými borovicemi a smíšeným lesem. Zhruba 1,5 km jihozápadně od Varty je nejvyšší místo katastru - vrch  Libřice (377 m n.m.).

Významné památky

• čp. 32  - nemovitá kulturní památka - obytná budova venkovské usedlosti

Stará požární zbrojnička, zrekonstruovaná v roce 1998

• v osadě Zahořany stával již roku 1561 mlýn (čp. 6), od 19. století se mu podle majitele říkalo Křepelkův mlýn

Turistické cíle

Okrouhlo je součástí Přírodního parku Střed Čech. Krajina si zde stále udržuje svoji přírodní a estetickou hodnotu, proto je tato oblast vhodná jak pro pěší turistiku tak cykloturistiku. Územím obce prochází dvě turistické trasy – žlutá z Libně do Davle a modrá z Libře taktéž do Davle, ta však vede přes Zahořany a lemuje Zahořanský potok. Ten je zařazen mezi pstruhové vody. Zahořanské údolí, kterým se potok klikatí, je známo trampskými chatami, které tu vznikaly už v roce 1919 a postupně se rozrostly na celé osady (např. Havaj, Orlík, Sedm jezů). V zalesněném údolí žije řada chráněných živočichů (mlok skvrnitý, skokan hnědý, výr velký, ledňáček říční atd.). Okolo potoka i v bočních údolích jsou stopy po středověkém dolování zlata.

 

PSÁRY

Obec Psáry se nachází v okrese Praha-západ, leží jihovýchodně od Prahy mezi Jesenicí a Jílovým u Prahy. Dolní Jirčany jsou vesnicí spadají pod obec Psáry, se kterou na jihu těsně sousedí. V roce 2020 má obec cca 4 060  obyvatel. Psáry měly v roce 1991 cca 1.300 obyvatel, nyní jich mají již zmíněných 3650 oficiálně hlášených. Zajímavé je, že v současné době již novousedlíci počtem převyšují starousedlíky. V územním plánu je rezerva na dalších 1.000 obyvatel. Velkou devizou obce je okolní příroda. Psáry mají moc hezkou polohu na úpatí vrchů Posázaví, ostatně přijeďte se sami podívat.

Významné památky

• kostel sv. Václava v Dolních Jirčanech – jednolodní pseudorománská stavba z roku 1186 v sobě ukrývá románskou apsidu a sakristii, žebrová klenba je gotická. Farní kostel obklopuje hřbitov.

• zaniklá tvrz ve Psárech – sídlo připomínané roku 1439 bylo chráněno příkopem, napouštěným vodou ze Zahořanského potoka. Stávala patrně poblíž dnešní vodní nádržky.

Turistické cíle

Skála Vápenka

 

VESTEC

Obec Vestec leží ve Středočeském kraji při Vídeňské silnici vedoucí ve stopě historické komunikace, která spojovala Prahu s Vídní. Katastr obce přímo navazuje na jižní část katastrálního území hlavního města Prahy v jihovýchodním příměstském regionu. Severní část katastru sousedí s Městskou částí Praha Šeberov, východně i jižně  se dotýká katastru obce Jesenice, na západě obce Hodkovice a katastru Praha - Libuš. Okolní krajina je rovinatá s mírným severním sklonem, po staletí intenzivně zemědělsky obdělávaná. Také dispoziční uspořádání původní zástavby vypovídá typologicky o zemědělském způsobu obživy - statky byly štítem orientovány do dlouhé, ulicově uspořádané rozšiřující se návsi a úzké pozemky směřovaly kolmo k ní daleko do krajiny. Dnes je náves plná vzrostlé zeleně. Díky své poloze patří Vestec mezi atraktivní příměstské lokality v sousedství  Prahy. Na původní venkovskou zástavbu navázaly od devadesátých let nové obytné lokality. Podél komunikace Vídeňské došlo k rozvoji komerční výstavby. Původní katastr obce zasahoval až  ke kostelu v sousední obci Hrnčíře. Nyní je část tohoto území připojena ke katastru Prahy 11 a část ke katastru obce Jesenice. V lokalitě u Hrnčíř, která zůstala v katastru obce Vestec, se v současné době nachází cca 20 rodinných domů a menší území určené pro rozvoj obytné výstavby. Ve Vestci staví Akademie věd České republiky a Universita Karlova biotechnologické centrum BIOCEV.

Významné památky

• na okraji obce rybník, který do 40. let 19. století patřil dominiu – pražskému arcibiskupství, poté jej koupila obec

• na návsi kamenná zvonička s vročením 1831

 

VRANÉ NAD VLTAVOU

Obec se rozkládá na pravém břehu Vltavy asi 5 km jižně od 50. rovnoběžky (jižně od Prahy), 28 km východně od 14. poledníku, v kopcovitém terénu Středočeské vrchoviny. Nejnižší bod obce je v nejvýchodnějším cípu na hladině řeky u přívozu, 190 m nad mořem. Nejvyšším bodem je jižní strana na vrchu Chlumík, 330 m n. m. Kromě řeky Vltavy obcí protékají potoky Dubná, Dravkov a Zvolský. Vrané nad Vltavou se skládala ze dvou historických osad, Skochovic (asi 2/3 území) a Vraného (asi 1/3 území), celková rozloha po úpravách hranic v roce 1997 je 416 hektarů. Je zde 650 domů a 2 630 trvale bydlících obyvatel. Obec je aktivně využívána i k rekreaci, je zde postaveno 568 chat.

Významné památky

• kostel sv. Jiří – jeho existence je doložena k roku 1352, původně šlo o románskou stavbu. Poté byl přestavěn v gotice a nejpozději koncem 17. století barokizován. Vnitřní vybavení tvoří barokní oltář a varhany z roku 1942. Na pozemku starého hřbitova leží osmiboká stavba bývalé márnice.

• papírna – byla postavena ve 30. letech 20. století na místě vodního mlýna. Firma se specializovala na tenké tiskové a technické papíry, od roku 1853 byla k papírně připojena tiskárna bankovek. Provoz byl zcela ukončen v roce 2000.

• vodní nádrž Vrané – vznikla mezi lety 1930-1936 jako první část vltavské kaskády, elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1936, ukrývá v sobě 2 Kaplanovy turbíny. Dílo je rovněž vybaveno dvěma plavebními komorami

• Železniční nádraží  - první vlak na trati Praha-Dobříš zde zahoukal již v září 1897, obtížná byla především stavba téměř čtyř set metrů dlouhého Jarovského tunelu od Vraného k Modřanům. Velikost vranského nádraží byla dána plánováním odbočné trati do Čerčan, jejíž provoz byl zahájen v květnu 1900.

Turistické cíle

Přírodní rezervace Zvolská Homole s naučnou stezkou, která spojuje obce Vrané nad Vltavou a Zvole.

 

ZLATNÍKY

Zlatníky a Hodkovice, tvoří dnes obec. Kdysi samostatné vesnice mají mnoho ze své historie společného. První zmínka o Zlatníkách je v historických pramenech činěna k roku 1300. Jako vlastníci jsou zmiňováni bratři Dětřich a Konrád. Byli staviteli tvrze ve Zlatníkách a ta se připomíná v roce 1314. Základem tvrze byla podle zprávy ze 17. století obytná věž s hospodářským dvorem a sadem. Pozůstatky po zlatnické tvrzi se skrývají v budově restaurace, ležící naproti kostelu – patří mezi ně základy stavby a pozůstatky sklepů. Tvrziště s dvorem a patrně i kostelem bývalo ohrazeno. Podle pověsti vedla ze Zlatník tajná podzemní chodba do tvrze v Dolních Břežanech.

Významné památky

• tvrz – první zmínky pochází z počátku 14. století, vystavěli ji bratři Konrád a Jindřich Velfovicové. Základem tvrze byla podle zprávy ze 17. století obytná věž s hospodářským dvorem a sadem. Pozůstatky po zlatnické tvrzi se skrývají v budově restaurace, ležící naproti kostelu – patří mezi ně základy stavby a pozůstatky sklepů. Tvrziště s dvorem a patrně i kostelem bývalo ohrazeno. Podle pověsti vedla ze Zlatníků tajná podzemní chodba do tvrze v Dolních Břežanech.

• kostel sv. Petra a Pavla – doložen již v roce 1366. Po husitských válkách zde byla nekatolická fara, než roku 1626 získal kostel řád dominikánů od sv. Jiljí na Starém Městě pražském. Původní kostel však dnes nespatříme, neboť pro špatný technický stav byl zbořen a v roce 1857 vystavěn nový svatostánek v pseudorománském slohu. Z původní stavby zbyla jen věž a část vnitřního vybavení – renesanční oltář s obrazem sv. Petra a Pavla, cínová křtitelnice ze 17. století nebo obraz sv. Iva.

.uprostřed návsi Sv. Petra a Pavla se nachází pomník jao vzpomínkové místo na občany obce, kteří v Evropě položili životy v průběhu 1.světové války

.historii obce dokresluje i památná lípa uprostřed návsi s obvodem kmene více jak 4,5m, vysazená na počest korunovace Marie Terezie

 

HODKOVICE

• zvonička na návsi – kamenná zvonička na návsi před čp. 63, je zapsána v seznamu kulturních památek ČR

• zámeček – prostá obdélná budova se zdobeným západním průčelím byla postavena po zřízení vrchnostenského dominikánského dvora ve 2. polovině 17. století. Stavba je dodnes součástí dvora, součástí zámečku bývala i kaple sv. Augustina.

• kaplička sv. Anny v poli mezi Hodkovicemi a Dolními Břežany – kamenná stavba s výklenkem byla podle pověsti postavena sto kroků od místa, kde se skrývá poklad Kryštofa Želínského, někdejšího majitele Dolních Břežan a nejvyššího mincmistra království Českého

Turistické cíle

V obci je památná lípa s obvodem kmene přes 4,5 m. Vhodným turistickým cílem je též uměle vytvořený vrch Kamínek, odkud je pěkný výhled na panorama Prahy a široké okolí.

 

ZVOLE

Obec Zvole tvoří části Zvole a osada Černíky. Vzhledu obce dominují dva rybníky, tvořící spolu s alejemi lip náves obce.

Významné památky

• tvrz – jedinou písemnou informaci o středověkém panském sídle máme z roku 1310, kdy byl majitelem obce Mladota  ze Zvole. Sídlo patrně zaniklo ještě ve 14. století, zbytky tvrze byly k vidění ještě na počátku 20. století. Velká část kamenných pozůstatků byla údajně použita při stavbě silnice. V současnosti je tvrziště součástí soukromého pozemku, kruhový pahorek i příkop se dodnes dochoval.

• kostel sv. Markéty – na místě dnešní stavby stával malý kostelík, založený kolem roku 1267. Původně dřevěný objekt byl regotizován a později barokně přestavěn. Na konci 80. let 19. století byl v havarijním technickém stavu, proto bylo rozhodnuto jej nahradit novostavbou. Kostel z neomítnutých cihel navrhl v pseudogotickém slohu významný architekt Josef Mocker, který se podílel rovněž na vybavení kostela

Turistické cíle

• Homole u Zvole – na jihozápadním svahu ostrožny stejnojmenného chráněného území byly archeologicky zjištěny keramické zlomky z eneolitu. Terénní zbytky rovněž napovídají o možnosti existence středověkého hrádku nebo jeho staveniště.

U fotbalového hřiště začíná naučná stezka Zvolská homole, která vede přes stejnojmennou přírodní rezervaci do Vraného nad Vltavou.

 

© 2021 Reginonální informační centrum. All Rights Reserved.

OWFlZTJmY